We recommend you use Internet Explorer 10 or above, Firefox or Google Chrome to visit the site.

Symposia Speakers

Yi-Ching Wang | Tainan

Ying-Nai Wang | Houston

Shu-Fang Wen | Hsinchu

Fred Wong | Singapore

Chang-Hoon Woo | Gyeongsan

Hui-Ling Yen | Hong Kong

Chung-Hsiun Wu | Taipei

Alice Lin-Tsing Yu | Taoyuan

Yong Zhang | Harbin

Qi-Gang Zhou | Nanjing

Feng Zhu | Zhejiang

Wei-Ching Huang | Taiwan