We recommend you use Internet Explorer 10 or above, Firefox or Google Chrome to visit the site.

Symposia Speakers

Naohiko Anzai | Chiba

Ying-Shing Chan | Hong kong

Julie Y.H. Chan | Kaohsiung

Yi-Cheng Chang | Taipei

Kwang-Yu Chang | Tainan

Wei-Chiao Chang | Taipei

Jin-Chung Chen | Taoyuan

Ching-Chow Chen | Taipei

Tian-Lu Cheng | Kaohsiung

Woei-Jer Chuang | Tainan

Wen-Hung Chung | Taoyuan

Elizabeth A.Davis | Melbourne